bilgi-sitesindeyiz
  Genel Sınav (Tekrar)
 
4.AB  SINIFI- TEKNOLOJİ DERSİ SINAV TEKRARI 20 Mayıs 2010
 
 
 1. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu azaltıcı önlemlerden biri değildir?
A) Dik tepe yamaçlarına teraslama yapmak.                 B) Ağaçlandırma yapmak.
C) Doğal bitki örtüsünü korumak.                                 D) Ormanı korumamak.
 
2. Aşağıdaki maddelerden hangisi yapay bir maddedir?
A)Petrol                 B)Pamuk                 C) Kum                  D) Cam
 
3. I.Kokulu olması      II.Gözle görülebilmesi   III. Bir yer kaplaması    IV. Saydam olması
   Yukarıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerindendir?
A) I                      B) II                      C) III                D) IV
 
4. Aşağıdaki hareketlerden hangisinde hızlanma hareketi vardır?
A) Harekete başlayan gemi                    B) İniş yapan helikopter
C) Durağa yaklaşan otobüs                    D) Duvara çarpan top
 
5. Aşağıdakilerden hangileri doğurarak (memeli canlı) çoğalır?
I.Yarasa       II.Yunus      III.Timsah     IV.Keçi    V.Kartal
A) I-II-V    B) II-III-IV       C) I-III-IV      D) I-II- IV
 
6.Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline dönüşmesine ne ad verilir?
A) Erime                B) Donma         C) Buharlaşma     D) Yoğunlaşma
 
7. Aşağıdakilerden hangisi insanlar tarafından gerçekleştirilen ve doğal çevreyi bozan etmenlerden değildir ?
A) Depremler          B) Fabrika atıkları    C) Yanardağlar   D) Heyelan                            
D) Dünya doğudan batıya doğru kendi ekseni etrafında dönmektedir
 
8. Aşağıdakilerden hangisinin toprak oluşumuna etkisi yoktur?
A) Kayaçların yağmur ve kar suları ile aşınması    B) Suların bilinçsizce kirletilmesi
C) Rüzgarların kayaçları aşındırması                           D) Kayaların soğuktan çatlaması
 
9. Aşağıdakilerden hangisi otla beslenen hayvandır?
A) Kuzu                 B) Köpek             C) Balık              D) Aslan
 
10. Aşağıdakilerden hangileri uyku halindedir?
I. Kuru soğan    II.Erik çekirdeği    III.Tohum       IV. Küp şeker
A) I ve II               B) I ve III                C)  I,II ve III         D) II,III ve IV
 
*   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükleri yazarak tamamlayınız.
11. Kemikleri birbirine bağlayan bölümlere ……………………….denir.
12. Kanı vücudumuza ………….. pompalar ve ……………………….aracılığıyla taşınması sağlanır.
13  Her canlının yaşadığı bir ………………………………………mevcuttur.
14. Tekerlek ……………    hareketi yapar.
15.Doğadaki maddeler……….. ….,   …………………., ve ………….......halinde bulunurlar.
 
 
 
 
 
 
* Aşağıda verilen cümleleri dikkatlice okuyunuz. Doğru yargı bildirenlere D yanlış olanlara Y yazınız
16. (   ) İnsanlar arasındaki kan alış verişinde  Rh  faktörü etkili değildir.
17. (   ) Şekli düzgün olmayan katı bir maddenin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanır.
18. (   ) Kaynaktan olan uzaklık arttıkça sesin şiddeti azalır.
19. (   ) Düzenli ve alçak sesler ses kirliliğine neden olur.
20. (   ) Bütün canlılar solunum yapar
21-Aşağıda verilen canlıları yaşama alanlarıyla eşleştiriniz.
A) Aslan         B)Balık           C)Ayı       D)Çiçek    E)Kurbağa
ORMAN (   )    SU (    )     KURBAĞA (   )     SU KENARI (    )    TOPRAK (   ) 
 
 
 
22. Yukarıdaki grafikte analizi yapılmış bir toprakta bulunan toprak çeşitlerinin oranı verilmiştir. Buna göre   en az olan toprak çeşidi hangisidir?.
 
A) humuslu                               B) killi                              C) kireçli                    D) kumlu
 
23- Hayvanların bazılarının yaşama alanı hem karalar hem de sular olabilir.
     Aşağıdakilerden hangisini her iki yaşam alanında görebiliriz?
 A) Karınca               B) Yarasa               C)  Balina          D) Kaplumbağa
 
24- Canlılar canlılığını devam ettirebilmek için beslenir.Beslenme ile alınan besinler canlı tarafından kullanılır.
     Bu kullanım sonucunda oluşan atıklar dışarıya atılır.Bu işleme ne ad verilir?
 A) Dolaşım             B) Boşaltım             C) Hareket       D) Beslenme
  
25-Yaşama alanlarına göre bitkiler kara bitkileri ve su bitkileri olarak gruplandırılır.
     Buna göre aşağıdaki bitkilerden hangisi diğerlerinden farklı grupta yer alır?
 A) Sarmaşık           B) Karpuz               C) Dut             D) Nilüfer
 
 
 
ADİL YILMAZ- Öğretmen                      ÇALIŞIRSAN BAŞARIRSIN…   İyi çalışmalar….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEN VE TEKNOLOJİ -TEKRAR
 
Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz?
 
1. Dünya’mıza.......adı verilir.
 
2. Ekonomik değere sahip mineral ve kayaçlara ................adı verilir.
 
3. Yapay gübre ve zehirli tarım ilaçlarının yanlış kullanımı ............... kirliliği oluşturur.
 
4. Toprağın; akarsular, rüzgarlar ve yağışların etkisiyle sürüklenip başka yerlere taşınmasına ....... ...... denir.
 
5. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler ........... ................... varlıklardır.
 
 
6. İstenmeyen rahatsız edici seslere
................... denir.    
 

Enerjidir

 
 

 


7. ............                          ............
 
 
 
Duyarız                                Görürüz
 
Yukarıda verilen kavram ilişkilendirme çalışmasında boş bırakılan yerleri doldurunuz?
 
 
8...... .. kirliliği insanların solunum organlarının sağlığını bozar.
 
9. Gitar ve sazdan ses çıkarmak için ......... eylemi yapılır.
 
10. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğideğildir?
 
a) Hayvanların çıkardığı sesler
b) Trafikteki taşıtların korna sesleri
c) İnsanların yüksek sesle müzik dinlemeleri
d) Pazar satıcıların çıkardığı sesler
 
11.Aşağıda verilenlerden hangisinin çıkardığı ses doğal ses kaynağına örnek değildir?
 
a) İnsan b) Kedi    c) Flüt   d) Kuş
 
12. 
 I.Güneş’in doğuş ve batış yönü  
II.Limandan uzaklaşan geminin en son bayrağının gözden kaybolması
 III.Hep aynı yöne hareket eden uçağın tekrar hareket ettiği yere gelmesi
 
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlar?
 
 a) I-III        b) II-III          c) I-II-III     d) I-II
 
13. Aşağıdakilerden hangisi büyük ,sert ve içinde mineral bulunan taş kütlelerine verilen addır?
a) Kayaç     b) Kum      c) Taş     d) Çakıl
 
 
 
 
 
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın küre biçiminde olduğunu kanıtlayan olaylardan değildir?
a) Ay tutulması sırasında Dünya’nın Ay      yüzeyine düşen gölgesi
b) Uzaydan çekilen fotoğraflar         
c) Sürekli aynı yöne giden uçakların başladığı yere tekrar gelmesi
d) Dünyamızın Güneş etrafında dönmesi
 
15. Dünya yüzeyinde;
 
I. Kara ve suların kapladığı alanlar eşittir.
II.Karaların kapladığı alanlar daha fazladır.
III.Suların kapladığı alanlar daha fazladır.

Yukarıda verilen bilgilerin hangisi ya da hangileri doğrudur?
 
a) Yalnız I                      b) Yalnız II
c) Yalnız III                    d) I – II – III
 
 
 
 
16. 
 
 

Işık

 
Ses
                                                                   

 

 

              1 

…………..

 
Ses kaynağı
Işık kaynağı
 

 

 
 
 
 

                                         
 

                       2

Yapay

 
............
……
............
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                             3                                   4
                         Örnek                       Örnek
 
-Yukarıda verilen kavram ilişkilendirme çalışmasında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEĞERLENDİRME TESTİ
 
1. Dünya’mızın şekli hakkında geçmişte çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?
            A) Dünya’mızın yuvarlak bir tepsiye benzediği
            B) Dünya’mızın bir kutuya benzediği
            C) Dünya’mızın küre şekline benzediği
            D) Dünya’mızın bir öküzün boynuzu üzerinde durduğu
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?
            A) Güneş’in doğudan doğup, batıdan batması
            B) Dünya üzerinde aynı yöne doğru gidildiğinde tekrar başlangıç noktasına gelmesi
            C) Dünya’mızın uzaydan çekilmiş fotoğrafları
            D) Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü
 
3. Uzaktan gelen bir geminin dumanı, bacası ve gövdesi aynı anda görünseydi, Dünya’mızın şekli hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi ileri sürülebilirdi?
            A) Yuvarlak olduğu                          B) Küre şeklinde olduğu                
            C) Topa benzediği                            D) Düz olduğu
 
4. Dünyamız kaç katmandan oluşmaktadır?
            A) 5                            B) 4                            C) 3                            D) 2
 
5. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın en dıştaki katmanıdır?
            A) Ateş küre              B) Taşküre                C) Hava küre             D) Su küre
 
6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın gözlenemeyen katmanları arasında yer alır?
            A) Su Küre                 B) Ağır Küre              C) Hava Küre            D) Taş Küre
 
7. Dünya’mızı saran hava kürenin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Hidrosfer              B) Barisfer                C) Litosfer                 D) Atmosfer
 
8. Havada %78 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Oksijen                  B) Hidrojen               C) Azot                       D) Karbondioksit
                       
9. Dünya’nın aşağıdaki katmanlarından hangisi, yer kabuğunun çatlaklarından ve zayıf noktalarından yeryüzüne çıkarak yanardağları oluşturur?
            A) Çekirdek katmanı                                    B) Gaz katmanı
            C) Su katmanı                                               D) Magma katmanı
 
10. Yağmur, kar, dolu, rüzgâr gibi olayların gerçekleştiği katman aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Atmosfer              B) Yer Küre               C) Taş Küre               D) Su küre
 
11. Dünya’mızı kaplayan karaların ve suların oranı kaçtır?
            A) 1/4 karalar                      B) 1/3 karalar                                  C) 1/5 karalar                                  D) 2/4 karalar   
                 3/4 sular                2/3 sular                                 4/5 sular                               2/4 sular
 
 
 
 
 
12. Dünya’mızın katmanlarından olan ateş küre ( magma) tabakasından çıkan magmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmuştur?
            A) Toprak                  B) Kayaç                    C) Kum                       D) lav
 
13. Kayaçları oluşturan küçük parçalara ne denir?
            A) maden                   B) kayaç                     C) mineral                 D) taş
 
14. Aşağıdakilerden hangisi maden değildir?
            A) Demir                    B) Bakır                     C) Elmas                    D) Çakıl
 
15. Ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne ad verilir?
            A) toprak                   B) maden                   C) tuz                         D) altın
 
16. Mineraller kayaçlara aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırmaz?
            A) Renk                      B) Sertlik                   C) Parlaklık                D) tat
 
17. Minerallerin en serti ve ne yumuşağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
            A) elmas- talk(pudra)                                             B) elmas – cıva
            C) demir – şeker                                          D) çelik – pamuk
 
18. Aşağıda verilen olaylardan hangileri toprak oluşumunda etkilidir?
               I. Isınma ve soğuma
               II. Akarsular ve rüzgâr
               III. Yer sarsıntıları
A) I                             B) I, II                         C) II                            D) I, II, III
 
19. Aşağıdakilerden kaç tanesi yeryüzünün şeklini değiştiren etkenlerdendir?
            1. Volkanlar                          2. Yer sarsıntıları
            3. Buzullar                             4. Akarsular                          5. Rüzgâr
            A) 2                            B) 3                            C) 4                            D) 5
 
20. Toprağı erozyondan korumanın en etkili yolu, aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Rüzgârın estiği tarafa “rüzgâr setleri” yapmak
            B) Sulama işlerine önem vermek  
            C) Ekim alanlarını artırmak
            D) Ormanları çoğaltmak ve korumak
 
21. Aşağıdakilerden hangisi, rüzgârın etkisiyle meydan gelir?
                        1. Toprağın bir yerden başka bir yere taşınması
                        2. İrili ufaklı kum ve çakılların kayalara çarparak aşındırması
                        3. Kumların sürüklenerek başka bir yere yığılması
                        4. Toprak kaymaları
            A) 1, 2            B) 1, 2, 3                    C) 1, 3             D) 1, 2, 3, 4
 
22. Erozyonu önlemek için ülkemizde bazı kuruluşlar çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biridir?
            A) TEMA                                B) Sağlık Bakanlığı
            C) AKUT                                D) Kızılay
 
 
 
 
 
 
23. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangilerinin kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesinde en etkili yoldur?
                        1. Rüzgâr enerjisi
                        2. Petrol
                        3. Güneş enerjisi
            A) 2                            B) 1, 2                        C) 1, 3                        D) 3
 
 
 
 
www.baysen55.tr.gg        www.bilgi-sitesindeyiz.tr.gg 


Başarılar...
 
 
 
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 77766 ziyaretçi Bu Sitedeydi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=